Wednesday, November 27, 2013

अकारणशांत, सादा...स्वप्न अकारण,
दर्द, आंसू.....चाह अकारण,
घोर प्रतीक्षा.....प्रेम अकारण,
दुःख, दुर्भाग्य....भाग्य अकारण,
सत्य, परीक्षा....जीवन अकारण,
बेबस, लाचार....मृत्यु अकारण.

No comments:

Post a Comment